Unordered List

>>>สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการวิชาการ ของ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

02 ข้อมูลนักศึกษา รหัส 51

02 ข้อมูลนักศึกษา รหัส 51

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 51181100101  นางสาวกมลชนก คำแปง
2 51181100102  นายกริชสกุล สุทธาวาส
3 51181100103  นางสาวกัลปนา ยาปัน
4 51181100104  นางสาวกาญจนา ติ๊บกันเงิน
5 51181100148  นายกิติศักดิ์ ปัญญากรณ์
6 51181100105  นางสาวจันทร์พร ถาวรพนาดร
7 51181100106  นางสาวจารุวรรณ เติมสวัสดิ์เสนี
8 51181100107  นางสาวจินตนา น่านกร
9 51181100108  นายจิรพันธุ์ แก้วคำตา
10 51181100109  นางสาวจิราภา สุนันท์ตระกูลชัย
11 51181100110  นายจิรายุ วิมลสกุลตรา
12 51181100111  นางสาวฉัตรสุดา ใจสิน
13 51181100112  นางสาวชไมพร อุดพุด
14 51181100150  นายชินวัตร เทพวาลย์
15 51181100113  นางสาวดวงฤทัย บัวใจ
16 51181100114  นางสาวดวงสุรีย์ ปันใจดี
17 51181100115  นายเด่นชัย มาลาศรีสมร
18 51181100116  นายแดง จะหา
19 51181100117  นายทวีวัฒน์ สันชุมภู
20 51181100118  นางสาวนฤมล สมบัติใหม่
21 51181100119  นางสาวนวพรรณ โชติกุล
22 51181100120  นายนัฐพล มูลรัตน์
23 51181100121  นายนิพนธ์ งามแฉล้ม
24 51181100122  นางสาวนิรันดร์ เตาะเยาะ
25 51181100123  นางสาวเบญจมาศ จงสัมฤทธิ์ดี
26 51181100124  นายพงศธร คำคอนแก้ว
27 51181100125  นางสาวพรทิพย์ แสนท้าว
28 51181100126  นางสาวพัชรา ทากูล
29 51181100127  นายไพโรจน์ ชินิ
30 51181100128  นางสาวภรณ์ทิพย์ ถิ่นจอม
31 51181100129  นางสาวมธุรส ยอดจันทร์
32 51181100130  นายมนัสชัย ไชยทิพย์
33 51181100152  นางสาวรักชนก ศิวิชัย
34 51181100131  นางสาวรุ่งทิวา อ่ำอำไพ
35 51181100132  นางสาวรุจิรา ปัญญา
36 51181100133  นายวรเทพ เหมทานนท์
37 51181100134  นางสาววันวิสา นาละออง
38 51181100135  นางสาววิชณีษย์ อรรถาวีย์
39 51181100136  นางสาววิราวรรณ จันทร์กง
40 51181100137  นายวีรพล สมภาร
41 51181100138  นายวีรยุทธ ทานันชัย
42 51181100153  นางสาวศรัญญา ศรียอด
43 51181100149  นางสาวสิริพร จิตมั่น
44 51181100151  นางสาวสุนี แกงเขียว
45 51181100139  นางสาวสุมินตรา ก๋าเงิน
46 51181100140  นายอนุพล มีธรรมดี
47 51181100141  นางสาวอังคนา วงค์คำ
48 51181100142  นางสาวอังศุริน สุวรรณศรี
49 51181100143  นางสาวอาภาภรณ์ สอนประเสริฐ
50 51181100144  นางสาวอารีย์ ผานามพัฒนา
51 51181100145  นายอุดมชัย ยอดคีรีชัย
52 51181100146  นายอุเทน แหลงคำ
53 51181100147  นางสาวเอมิกา ถาวร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น